[et_pb_section admin_label=”section”][et_pb_row admin_label=”row”][et_pb_column type=”4_4″][et_pb_text admin_label=”Tekst” background_layout=”light” text_orientation=”left” use_border_color=”off” border_color=”#ffffff” border_style=”solid”]

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Yoga met Akky

Artikel 1 De overeenkomst

1.1) De overeenkomst komt tot stand door het verzenden van het aanmeldformulier aan Yoga met Akky.
1.2) Deelname aan de lessen geschiedt volledig op eigen risico van de deelnemer.
1.3) Elke cursist is verplicht lichamelijke klachten onmiddellijk te melden aan de docent. Deelneming is alleen mogelijk indien je gezondheid geen belemmering vormt. Neem bij twijfel contact op met je huisarts.
1.4) Deelname aan één van de lessen betekent akkoord gaan met deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 2 Betaling

2.1) De deelnemer dient het verschuldigde lesgeld aan het eind van de maand te betalen middels overschrijving naar het Triodos bankrekeningnummer NL06 TRIO 0784940614 ten name van BeeldbijBeeld onder vermelding van het bijbehorende factuurnummer.
2.2) Bij niet of niet-tijdige betaling heeft Yoga met Akky het recht om op de deelnemer de invorderingskosten en incassokosten te verhalen.
2.3) Restitutie van het lesgeld is niet mogelijk.


Artikel 3 Uitsluiting

3.1) Yoga met Akky heeft het recht deelname van de aangemelde deelnemer aan een les te weigeren, indien de deelnemer niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
3.2) Yoga met Akky heeft het recht de toegang van de lessen, zonder opgave van reden, van de deelnemer te weigeren.

Artikel 4 Annulering door Yoga met Akky

4.1) Yoga met Akky heeft het recht zonder opgave van redenen les en/of leslocatie te wijzigen.
4.2) Yoga met Akky heeft het recht zonder opgave van redenen de les te annuleren of deelname van de deelnemer te weigeren.

Artikel 5 Wijzigingen

5.1) Yoga met Akky behoudt zich de vrijheid voor de Algemene voorwaarden en de lestijden, locatie en data te allen tijde te wijzigen. Je wordt via de website en mail van alle wijzingen op de hoogte gehouden.

Artikel 6 Aansprakelijkheid

6.1) Yoga met Akky verplicht zich de gegeven opdracht naar inzicht en vermogen uit te voeren.
6.2) Yoga met Akky is niet verantwoordelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van de deelnemer, noch voor enigerlei vorm van lichamelijk letsel voor, tijdens of na les.

Artikel 7 Toepasselijkheid en geschillen

7.1) Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Yoga met Akky betreffende deelname aan lessen of houden van cursussen, trainingen en andere vormen van opleiding, dan wel advisering in de ruimste zin van het woord.
7.2) Afwijkingen van deze overeenkomst zijn slechts bindend indien zij schriftelijk zijn bevestigd door Yoga met Akky.
7.3) Geschillen voortvloeiend uit de overeenkomsten waarop deze Algemene voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter in de plaats of omgeving van de vestiging van Yoga met Akky behoudens hogere voorziening.

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]